Chức năng - Nhiệm vụ
15/08/2016 | 2752 lượt xem

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức xây dựng bộ máy, quản lý cán bộ viên chức, thực hiện các chế độ chính sách; quản lý hành chính - tổng hợp; văn thư, lưu trữ; thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đề án vị trí việc làm của Trường phù hợp với tình hình phát triển theo đúng quy định;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách đơn vị thuộc Trường theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên;.

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Trường;

- Đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng tư vấn như: Hội đồng tuyển sinh của Trường, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật… theo quy định;

- Lập kế hoạch định biên và tuyển dụng hằng năm trình Đại học Thái Nguyên phê duyệt; tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá cán bộ theo quy định hiện hành và theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên;

- Thực hiện kéo dài thời gian làm việc, thỉnh giảng đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu và giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, viên chức, người lao động;

- Thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, nghỉ việc, nghỉ phép, chuyển việc, chế độ lao động, chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sỹ....

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động của trường; Trường hợp cán bộ viên chức do Giám đốc Đại học Thái Nguyên bổ nhiệm thì trình Đại học Thái Nguyên ra quyết định;

- Thực hiện giải quyết chế độ chính sách về lương và phụ cấp cho cán bộ viên chức (CBVC), lao động hợp đồng (LĐHĐ) như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại… theo các văn bản pháp quy và hướng dẫn của Đại học Thái Nguyên;

- Quản lý, cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức cán bộ theo yêu cầu;

- Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch cán bộ, viên chức theo yêu cầu.

2.2. Công tác hành chính, tổng hợp

- Chủ trì việc quản lý, lưu giữ các loại thông tin, văn bản; tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường theo quy định; quản lý và sử dụng con dấu;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện, các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Trường, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác;

- Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường;

- Quản lý và điều hành sử dụng các phòng họp của Trường;

2.3. Công tác trợ lý Ban Giám hiệu

- Kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Trường ký ban hành;

- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường. Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trường;

- Thư ký các cuộc họp của Ban Giám hiệu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng yêu cầu.

2.4. Công tác thi đua - khen thưởng

- Quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành;

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Trường;

- Tham mưu tổ chức và thường trực các Hội đồng thi đua khen thưởng xét duyệt các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quản lý.

- Lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu.

Nguồn: Phòng Hành chính-Tổ chức