Cơ cấu tổ chức của Phòng HC-TC
04/04/2019 | 2619 lượt xem

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

 
 

 
 

Ghi chú:               Mối quan hệ chỉ đạo

                             Mối quan hệ phối hợp

 

 

Nguồn: Phòng HC-TC