Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2018
03/04/2018 | 747 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:327/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 4 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2018

      Thực hiện Thông báo số 481/TB-ĐHTN ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2018;

      Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tới tất cả các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh và các đoàn thể, bộ phận trực thuộc Trườngtừ ngày 15/4/2018 thực hiện giờ làm việc mùa hè như sau:

      1. Khối hành chính

      Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h00

      Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30

      2. Khối giảng dạy

      Thời gian học tập và giảng dạy được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu của Nhà trường.

      Nhận được thông báo này, đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh và các đoàn thể, bộ phận trực thuộc thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị mình biết và thực hiện giờ làm việc mùa hè theo Thông báo trên./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị (để t/h);
- Đăng tải Website Nhà trường ;
- Lưu: VT, HCTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)
 

ThS. Bùi Đức Linh

 

Nguồn: Phòng HC-TC