Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐHTN
17/08/2016 | 3358 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TR­ƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 615 /QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 6 năm  2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động

của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

  HIỆU TRƯỞNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

           Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

          Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Chính phủ về việc “Thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên”;

            Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

            Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

            Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

            Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

            Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

            Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

            Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

   - BGH (để b/c);                                                                                                                           (Đã ký)    

   - Như điều 3 (để t/h);                                                                                                                                               

   - Lưu: VT, HCTC.                                                                                                          GS.TS. Đặng Văn Minh

 

Tập tin đính kèm