• QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 601/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC
  • 08/06/2018
  • Quyết định số 552/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 601/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên