• ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  • 18/08/2016
  • Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Điều lệ trường đại học.